Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие

ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност”

ЕПИ

ec.europa.eu

Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (EIP-AGRI)

Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (EIP-AGRI) стартира през 2012 г., за да допринесе за стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тази стратегия определя засилването на научните изследвания и иновациите като една от петте основни цели и подкрепя нов интерактивен подход към иновациите: Европейски партньорства за иновации.

EIP-AGRI е основна инициатива за политики и мрежи, предназначена да ускори местните иновациите чрез интерактивен иновационен модел, който се основава на сътрудничество между различни участници, напр. земеделски производители, лесовъди, съветници и предприемачи потребители, изследователи и др. като идентифициране на нуждите на крайните потребители. Моделът използва най-добре допълващите видове знания с оглед на създаването и разпространението на решения, готови за прилагане на практика.

„Целите на EIP-AGRI са:

а) насърчаване на икономически жизнеспособен, продуктивен, конкурентоспособен, съобразен с климата и устойчив на неговото изменение селскостопански и горски сектор с ниски емисии на въглероден диоксид, които използват ресурсите ефективно, осигуряват напредък към агроекологични системи за производство и работят в хармония с основните природни ресурси, от които зависи селскостопанската и горската дейност;

б) подпомагане на редовното и устойчиво снабдяване с храна, фуражи и биоматериали, включително съществуващи и нови типове;

в) подобряване на процесите за опазване на околната среда, смекчаване и адаптиране към последиците от изменението на климата;

г) изграждане на мостове между най-новите изследователски знания и технологии и земеделските стопани, лица, стопанисващи горски стопанства, селски общности, предприятия, НПО и консултантски услуги.

Оперативните групи (местни интерактивни иновативни проекти) са крайъгълен камък на EIP-AGRI в рамките на ОСП. Те разработват иновации от групи от съответните участници по начин отдолу нагоре. Тези групи притежават голям потенциал за създаване на иновативни решения, които ще направят земеделието по-интелигентно, по-ефективно и по-устойчиво.   


© 2021 Всички права запазени | ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност”  | Вход 
Изработка ФиУеб ЕООД

Created with Mobirise ‌

Website Maker