Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие

ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност”

ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ

Чрез 4 основни групи експерименти върху предоставени от фермерите земеделски площи и ползвайки опитни полета на научното звено, в рамките на 3 стопански години, ще се разработи нов организационен метод - Иновационна система за вземане на решения при консервационно земеделие с цел висока ефективност и подобряване на почвеното здраве. Тя ще включва мрежа за обмен на информация за пренос на ръжди и развитие на др. болести. Ще се разработи научнообосновано и статистически доказано сравнение между четирите основни вида обработки на почвата:

- оран/дисковане,
- нулева обработка,
- минимални обработки и
- ивична обработка

като се отчита ефекта на междинни култури и внесени почвени микроорганизми. Резултатите ще включват комплексни анализи - физични, химични, биологични, икономически. Очакваните ползи ще бъдат повишаване на ефективността, конкурентоспособността и подобряване на икономическото състояние не само на участващите в проекта фермери.


Успешното реализиране на проекта ще има мултиплициращ ефект върху сектор зърнопроизводство в България чрез широко разпространение на резултатите и популяризирането на устойчив модел за консервационно земеделие. Проектът ще има благоприятен ефект и върху опазването на околната среда. Прогнозира се редуциране на влаганото количество азотни торове и пестициди. Проектът ще насърчи обмена на знания и иновации между наука и практика в селското стопанство като се прилага интерактивен подход, ще насърчи и сътрудничеството между фермерите.

© 2021 Всички права запазени | ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност”  | Вход 
Изработка ФиУеб ЕООД

Created with Mobirise ‌

Free Web Page Creator