Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие

ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност”

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Създаване на добре функционираща и представена от производители от различни региони на страната и експерти оперативна група. Групата да изгради капацитет за решаване чрез експериментални и многогодишни резултати, дискусии на важни за индустрията проблеми.

2. Сравняване на четири основни за практиката начина на обработка на почвата и как всеки един от тях влияе върху:
    - добива – количествено, качествено
    - икономически показатели – разходи на единица площ и за единица продукция, рентабилността
    - почвеното здраве - микробиалния състав, дишане на почвата, активен въглерод
    - хумуса, общия азот, калий, фосфор и др. основни микро и макроелементи
    - физичните свойства на почвата – уплътняване в различи слоеве, устойчивост на агрегатите, водопропускливост и влагоемност
    - плътност на дъждовните червеи
    - болести, насекоми, нематоди, плевели.

3. Влияние на междинните култури върху почвата и основните култури.

4. Редуциране на разходите за пестициди и техния вреден ефект върху консуматорите на растителна продукция и почвените организми.

5. Създаване на правилен сеитбооборот вкл. нематодоустойчиви междинни култури и балансирани почви за поддържане на вредни нематоди под допустимия праг.

6. Оптимизиране на торене с азот, фосфор, калий чрез прогнозни модели.

7. Определяне ролята на приложени микроорганизми върху растителните остатъци.

8. Изготвяне на препоръки за подобряване на почвеното плодородие, здраве чрез правилен избор на система от обработки, междинни култури, контрол на неприятели, болести и плевели.

9. Обогатяване на наличните протоколи в страната за анализ на почвеното здраве с допълнителни критерии като напр. изследване на почвения микробиом, ролята на междинните култури за кръговрата на веществата и др.

10. Създаване на общодостъпна база данни в интернет с информация на български език от български и чужди изследователи и резултати от настоящия проект.

11. Популяризиране на резултатите от проекта чрез различни средства за масова информация и работни срещи.

© 2021 Всички права запазени | ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност”  | Вход 
Изработка ФиУеб ЕООД

Made with Mobirise ‌

Free Web Page Creator