Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие

ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност”

ЗА ПРОЕКТА

Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие

Проектът цели сформиране и ефективно функциониране на оперативна група от 8 земеделски стопанства, представителни за основните земеделски региони в страната, специализирани в производство на зърнени и маслодайни култури и Аграрен университет-Пловдив. 

Успешното реализиране на проекта ще има мултиплициращ ефект върху сектор зърнопроизводство в България чрез широко разпространение на резултатите и популяризирането на устойчив модел за консервационно земеделие. Проектът ще има благоприятен ефект и върху опазването на околната среда. Прогнозира се редуциране на влаганото количество азотни торове и пестициди. Проектът ще насърчи обмена на знания и иновации между наука и практика в селското стопанство като се прилага интерактивен подход, ще насърчи и сътрудничеството между фермерите.

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ
ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ

Повишаване на ефективността, конкурентоспособността и подобряване на икономическото състояние.

КУЛТУРИ
КУЛТУРИ

Пшеница, царевица, слънчоглед, рапица и междинни култури.

УЧАСТНИЦИ
УЧАСТНИЦИ

Дружество „Иновативно земеделие за висока ефективност”

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-16.001-0008 „Иновативна система за взимане на решения при полски култури и консервационно земеделие“

ПОДМЯРКА 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“
ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП: 842 304,75 лв.
БЕНЕФИЦИЕНТ: ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност "

© 2021 Всички права запазени | ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност”  | Вход 
Изработка ФиУеб ЕООД

Created with ‌

Web Page Software